УНСС

Изисквания за разработване на магистърски тези за УНСС

 

 

Тема, заглавие и цел

Темата на дипломната работа се избира в предметната област, очертана в учебния план на магистратурата. Формулирането на темата предполага намиране на важен за теорията и практиката и интересен за студента въпрос, попадащ в съответната тематична област. Заглавието на дипломната работа трябва да указва връзката между ключови понятия, с които се описва избрания за разработка научен проблем. То не трябва да бъде общо, неясно, прекалено дълго и усложнено. В подзаглавие може да се конкретизира сферата/контекста, в който се полага научния проблем.

Дипломната работа представлява самостоятелно изследване, което може да бъде както теоретично, така и емпирично по характер. И в двата случая се разработва теоретичен модел: излагат се предмета и обекта на изследването, неговата цел, задачи, хипотези, методология. Провежда се собствено изследване и се дискутират получените резултати. Целта на дипломната работа е студентът да придобие личен опит и да усъвършенства своите умения, като премине през всички аналитични фази: от подготовка към провеждане на изследването до съдържателен анализ, изводи и препоръки за социалната теория и/или практика. Когато включва емпирично изследване, дипломната работа не цели непременно да предостави изчерпателни данни, защото в типичния случай изследваните съвкупности са сравнително малки. Студентът може да избира от целия спектър от количествени и качествени методи за регистрация и обработка на събраната информация. Макар не всички дипломни работи да генерират научни резултати или да имат дизайн, които да позволяват публикуване, целта е форматът и качеството на написаното да съответстват на критериите за научна публикация.

 

 

Структура и съдържание

Дипломната работа съдържа: таблица със съдържанието на текста, въведение, изложение (структурирано в подзаглавия), заключение, списък с цитирана литература и приложения (графики, таблици, диаграми и други данни, ако е нужно). Всички структурни елементи на дипломната работа трябва да са ясно обособени и разграничени.

Въведението поставя централния проблем: каква е неговата същност, кога е възникнал като социален проблем, за кого най-вече е значим той, как от дадения социален проблем може да се формулира научен/изследователски проблем. То мотивира избора, представя целта на дипломната работа, запознава с основните въпроси, които се повдигат в нея и с централната теза, която ще се защитава в работата. Въведението разкрива логиката, която авторът следва при структурирането на дипломната работа. То не съдържа твърдения, които изискват специално доказателство.

Изложението съдържа преглед на релевантната за формулирания изследователски проблем литература. То запознава с възможните теоретични (методологически, емпирични) подходи към проблема, а не е самоцелно представяне на нечии идеи – представянето на съществени от гл.т. на тезата чужди становища следва собствената логика на изложението. При съдържателния анализ на избрания проблем се разглежда възможната аргументация и се изтъкват различията и противоречията в гледните точки. При това оценката на чуждите аргументи трябва да бъде ясно разграничена от представянето на самите аргументи. Разгърнато се обосновава собственото становище – издигнатите хипотези и аргументите в тяхна полза.

В изложението се разгръща теоретичния модел на изследването, който трябва да включва следните елементи:

–       Разгърната постановка на проблема, който е предмет на изследването

–       Цел и задачи на изследването

–       Обект на изследването

–       Дефиниране на основни понятия и тяхното операционализиране до емпирични индикатори

–       Структурирани хипотези

–       Методология: метод(и) на регистрация

–       Анализ на получените резултати

Заключението съдържа в синтезиран вид основната идея на автора и резултатите, до които достига, както и изводи относно проверяваните  хипотези.

Инструментариумът на изследването се представя в приложение.

Дипломната работа трябва да демонстрира умение при боравенето с литературни източници и коректно цитиране. Тя трябва да включва списък на цитираната литература, съдържащ поне двадесет източника с точно описание: автор, година, произведение, издателство, град. Ако се цитира статия в сборник, първо се посочват автора и заглавието на статията, след което съставителите/редакторите на сборника и неговото заглавие. При цитиране на електронни документи се посочва автор (или когато няма посочен автор – институцията, например Витоша Рисърч), съкращението (електр. ресурс), дата на последно ползване (посещение на сайта), заглавието и интернет-адреса.