ТУ Варна

 1. Изисквания към темата и заданието за дипломна работа
 2. Съответствие с квалификационната характеристика на завършваната специалност и образователно-квалификационна степен
 3. Конкретност и краткост (да не бъде много обща или прекалено описателна)
 4. Актуалност
 5. Отсъствие на съкращения, преводимост
 6. Достатъчност и изпълнимост на заданието
 7. Изисквания към съдържанието на дипломната работа

Дипломната работа трябва да включва следните структурни елементи:

 1. Страница за служебна информация – по образец на катедра АП
 2. Титулна страница – по образец. Тя трябва да съдържа: името нa университета, факултет, катедра, текста “Дипломна работа”, тема (заглавие), данни за дипломанта, данни за ръководителя, място и година нa разработване
 3. Утвърдено задание – оригинал
 4. Увод, в който се обосновават актуалността,  целта и задачите на дипломната работа
 5. Основна част, оформена в глави според заданието. Литературният обзор да не надвишава една трета от целия обем на дипломната работа.
 6. Заключение, което да включва обобщение на постигнатите резултати и конкретизация на извършеното от дипломанта
 7. Списък на използваната литература (учебници, учебни помагала, монографии, периодична литература, нормативни документи, фирмени материали и др.). Литературните източници да бъдат цитирани в текста като се указва в квадратни скоби поредния номер на литературния източник. Подреждат се в следния ред:

– на кирилица

– на латиница

– интернет източници

 1. Приложения (ако има такива):

– разпечатка на програми, екрани

– таблици, схеми, графики

Всяко приложение започва нa нова страница с текста “Приложение N” и наименование, където N е номер нa приложението. Трябва да съдържа  описание на приложените материали.

 1. Съдържание

Обемът на дипломната работа (без приложенията) трябва да е най-малко 50 страници за ОКС „Бакалавър“ и 70 страници за ОКС „Магистър“ стандартен компютърен набор.

III.      Изисквания към оформлението на дипломната работа

Дипломната работа трябва да е разпечатана нa листи формат А4 и подвързана в папка. Настройки на полетата на страницата: гope – 20 mm, долу – 20 mm, дясно – 15 mm, ляво – 30 mm. Препоръчва се за основния текст да се използва шрифт Times New Roman – 12¸14 pt. или Arial – 11¸13 pt. Разстояние между редовете – 1.5. Подравняване нa текста – двустранно.

Всички страници трябва да бъдат номерирани с арабски цифри в долния десен ъгъл. Заглавната страница нe се номерира, но се брои като първа.

Формулите да са изписани с математически редактор, с размер на шрифта, съответстващ на избрания в текста. Те трябва да са центрирани и номерирани в кръгли скоби с арабски цифри. Използваните във формулите величини трябва да бъдат пояснени при тяхната първоначална употреба или в списък на използваните означения.

Фигурите и таблиците в текста също трябва да бъдат номерирани и обяснени в текста.