Софийски университет

Изисквания за писане на магистърски тези за СУ

 

 

  1. Титулна страница
  2. Резюме
    – Помества се на отделна страница след заглавната страница (преди съдържанието).

– Обем: около 250 думи, до 20 реда.

– Състои се от: библиографско описание на дипломната разработка (фамилия и име на автора на дипломната разработка); заглавие; научен ръководител (име, фамилия, научна степен и звание); година и град, в който се провежда защитата; ЦОУ, модул, квалификация; брой страници; брой цитирани и използвани източници; брой приложения, графики, илюстрации и др.; текст на резюмето, включващо: цели и синтез на постиженията; представяне на резултатите (включително и на количествени резултати); ключови думи (представени по азбучен ред – до два реда текст).

  1. Съдържание

Разполага се на нова страница след резюмето. Всички части (глави, раздели) и техните подраздели се номерират с римски или арабски цифри, или комбинирано в зависимост от обема на дипломната разработка и спецификата на съдържанието Ј. Задължително се посочва страницата (с арабски цифри), от която започва частта или подразделът.

  1. Увод

Съдържа: мотивировка за избора на темата; пояснения, свързани със заглавието и хронологично-пространствения обхват (при необходимост); цел на разработката; използвани методи; структура на работата (синтезирано представяне на отделните части, с акцент върху поставената цел, разработена в съответна част и постигнатия резултат); представяне на проблема на основата на автори, школи, дискусии, публикации – първоизточници и библиографски извори, бази от данни, професионални речници и енциклопедии, резултати от справки и разработки, непосредствено свързани с темата или други допълващи разработки.
При желание може да съдържа изразена благодарност към научния ръководител или към лицата, които са подпомогнали написването на разработката. Посочват се научни степени и звания, пълните имена на лицата и поводът за благодарността.

  1. Основен текст на дипломната разработка (препоръчителен обем 50-120 страници)

Текстът в основната част на дипломната разработка да бъде съобразен с целта и задачите, поставени в увода.

Работата трябва да е структурирана в няколко самостоятелни части (глави, раздели), които имат собствени заглавия и чието оформление трябва да бъде еднотипно. Желателно е след всяка част да се направят съответните обобщения (изводи), както и да има логически преход от една част към друга.

Възможно е в началото на дипломната разработка извеждане на мото, което има отношение към разглеждания проблем. Задължително трябва да се посочи източника.

Ако разработката съдържа приложения, таблици, диаграми, фигури и др.под., в текста да се предвиди позоваване на тях. Например: вж. табл. 1; (приложение 1).

Таблиците, диаграмите, илюстрациите и др., поместени в текста, се номерират последователно от 1 до изчерпването им. Те могат да се посочат и в списък на края на разработката с препратка към съответната страницата на основния текст.

  1. Приложения

Трябва да има съответствие и връзка между текст и приложения. В зависимост от характера на дипломната разработка може да се оформи и самостоятелна част „Приложения”, съдържаща таблици, диаграми, илюстрации, анкети и др. материали. Връзката между тях и основния текст е задължителна. Информацията от различните по характер приложенията трябва да се интерпретира, а не да се преразказва. При ксерокопия на документи се посочват библиографски данни за оригиналния документ. При наличие на фотографии трябва да се даде информация за лицето или обекта, изобразени на фотографията. При провеждане на анкети се посочва съставителя на анкетата и сътрудниците, участващи в анкетирането, ако има такива.

  1. Заключение

Оформя се като самостоятелна част в края на дипломната разработка. Съдържа синтезирано изложение на постигнатите резултати и личния принос на дипломанта. Изводите и препоръките се дефинират конкретно и могат да се изброят в логическа последователност или според значимостта им.

Библиографското цитиране се извършва на базата на БДС 17377-96.