Процес на разработване на магистърски тези

На първо място, преди да пристъпите съм писането на магистърска теза е необходимо добре да обмислите нейното заглавие. В много случаи научните ръководители налагат заглавия, които са интересни за тях, но не са достатъчно понятни на дипломанта, т.е. точно тези теми не са силната им страна. В тази ситуация рискувате да попаднете, ако не сте достатъчно уверени и аргументирани във Вашия избор на заглавие. Това е от изключително значение както за процеса на писане на магистърска теза, така и за успеха на нейната защита.

Разработването на магистърска теза може да се определи като 60% от крайния успех. Останалите 40% се разделят между субективния фактор (в лицето на отношенията дипломант – научен ръководител – рецензент /20%) и  представянето на дипломанта на защитата / 20%).

Правилният избор на тема и конкретно заглавие би редуцирал в голяма степен негативното отражение на тези 40% и би ги превърнал в положителна величина, тъй като увереността на дипломанта в целия процес по изготвянето на магистърската теза се усеща, буди уважение и среща положително отношение в процеса на защитата на магистърската теза, тъй като дипломантът би могъл да отговори адекватно на всякакви странични въпроси, познавайки добре материята на изработената магистърска теза.

След като е налице подходящото заглавие, е добре да се потърси сътрудничеството на научния ръководител за разработването на конкретен подробен план. Тук вариантите са два: планът да се разработи от научния ръководител (или в някои университети – по предварително задание), или да предложите на научния ръководител Вие да му представите написания от Вас/нас план, след което той да даде своето потвърждение за разработване на магистърската теза.

Независимо от това дали ще разработвате самостоятелно магистърската си теза или ще направите поръчка за разработване на магистърска теза от специализирания ни сайт, то крайният резултат в голяма степен зависи от вашия контакт с научния ръководител.

Следва етапът на писане на магистърска теза. Успешното разработване на магистърска теза изисква: правилен подбор на литературни източници; подробна информация за обекта, който ще се анализира; провеждане на конкретно изследване в дадена проблемна област; идентифициране на проблемите и задължително – даване на препоръки за тяхното неутрализиране или усъвършенстване.

Отличната разработка на магистърски тези трябва да съдържа и някои задължителни реквизити като: коректно цитиране; прецизно форматиране; методика на изследването; практическо представяне на резултати и анализи посредством таблични и графични изображения (когато това е възможно); прецизно съдържание и много други подробности, които хората, които работят в нашия екип прилагат в процеса на писане на магистърски тези и постигат отлични резултати.

След като стане готова, всяка магистърска теза трябва да се представи на научния ръководител, за да се обсъдят нейните силни и слаби страни и промените, които трябва да се нанесат за да постигне отлична рецензия.

След дооформянето на магистърската теза, тя се предава за рецензия, а дипломантът започва своята подготовка за защитата.

Много често, на този етап дипломантите ни отправят запитвания за презентации, резюмета, експозета, които да ни поръчат. Това, разбира се е възможно и често практикувано, но защитата на магистърската теза зависи от личното представяне, а гаранция за най-доброто такова е всеки сам да прецени какво иска да каже, какво иска да представи пред комисията, и най-вече – кои са най-лесните му и удобни за представяне моменти от изработената магистърска теза.

Последният етап от процеса на изготвяне на магистърски тези е в приемането на благодарностите от страна на успешно защитените отлични разработки на магистърски тези!

За повече информация посетете допълнителните раздели в сайта: