НБУ

Изисквания за разработване на магистърски тези и дипломни работи на НБУ

 

Дипломната работа

  • е предимно с теоретични компоненти. Тя се разработва от студента с помощта на научен ръководител, като темата й се обвързва с основната бакалавърска програма.
  • Утвърдените изисквания за бакалавърските тези включват като препоръка и емпирична част, която е авторска с нейни коментари, изводи и варианти на решения.
  • Дипломната работа обикновено е разработка със средна дължина, варираща между 40  и 60  машинописни страници,  където студентът разработва проблем, отнасящ се до научната дисциплина, чиито курс той желае да завърши.

 

Магистърската теза

  • съчетава теоретични и практически (приложни, експериментални) компоненти и цели да покаже способността на завършващия да прилага наученото в нестандартни ситуации, да демонстрира академична самостоятелност и високи професионални умения.
  • Разработва се от студента под ръководството на научен ръководител.
  • Утвърдените изисквания за магистърските тези включват и наличие на емпирични материали и компоненти под форма на приложени (и документално) резултати от собствени изследвания (проучвания), независимо от какъв характер са те: експерименти, анкети, клинични и параклинични наблюдения и регистрации, статистически изследвани в реално време или от архивни документации (проспективни и ретроспективни), становища и мнения на потребители и експерти. Всякакви компютърни регистрации, разработки и програмни реализации са очаквана и препоръчана компонента, придружена с подходящ илюстративен материал (разпечатки, листинги, екранни и демо-версии).  Очакват се идеи и техни реализации, които могат да бъдат препоръчани за внедряване, експеримент или апробиране при определени условия.

Основни правила

1.Темата да отговаря на интересите на дипломанта (да бъде свързана с положените изпити, с неговите политически,  културни и религиозни възгледи);

2.Необходимите извори да бъдат намираеми, т.е. материално достижими за дипломанта;

3.Материалите да бъдат “смилаеми”, т.е. духовно достижими за дипломанта;

4.Методологическата рамка на изследването да отговаря на образователното ниво и опита на дипломанта.