ИУ Варна

Изисквания за писане на магистърски тези за ИУ Варна

 

Увод

Препоръчителният обем на увода е около 1,5 – 2 страници. В него последователно се включват следните елементи:

– Обосновка на актуалността и значимостта на проблема

– Предмет на изследването

– Обект на изследването

– Цел на дипломната работа

– Задачи на дипломната работа

– Използвана методика.

– Ограничения и информационна обезпеченост на дипломната работа.

Изложение

Изложението трябва да съдържа примерно три ясно откроени части (глави) – теоретична, аналитична и проектна. Възможни са варианти и с 2 глави – констативна и аналитична; теоретична и проектна.

Класическата схема на структурата на дипломната работа е следната:

Теоретична част (Глава Първа). В нея се разкриват теоретичните основи и концепции по темата. Извършва се задълбочен и целенасочен преглед и обобщение на основните теоретични възгледи, подходи, модели в изследванията на водещи автори в областта.

Аналитична част (Глава Втора). Това е основната част на дипломната работа. Тя задължително има изследователски характер. Дипломантът анализира състоянието и развитието на изследвания обект чрез практическо приложение на различни методи и модели.

Проектна част (Глава Трета). Съдържа препоръки и предложения за решаване на установените проблеми в аналитичната част.

Заключение

В заключението накратко (до 2 страници) се синтезират основните резултати, препоръки и изводи в дипломната работа.